TÉBLÁB TÁNCMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A Tébláb Táncművészeti Alapítvány 2001-ben alakult, azzal az elsődleges céllal, hogy fenntartója és működtetője legyen a TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskolának, mely 1999-ben Vörös Árpád vezetésével kezdte meg működését, de az idők szava azt a feladatot hozta, hogy a vállalkozói formát az alapítványi forma váltsa fel. Az Alapítvány támogatja, ellenőrzi és felügyeli a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola vezetését, működését, céljait, fejlődését.

Az Alapítvány közhasznú alapítvány, tevékenysége az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el – alapfokú művészetoktatási intézményt tart fenn és működtet (nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.4.§ 1.o. pont) – amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv.2.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államnak kell ellátnia.

A Tébláb Táncművészeti Alapítvány elsődleges célja a táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai alaptantervben megvalósítható formáin túli magas színvonalú oktatásának és szélesebb körben való elterjesztésének támogatása.

A Tébláb Táncművészeti Alapítvány önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége folytatása érdekében a közhasznú szervezetre vonatkozó szabályok szerint működik.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes jogi személy – a pártok, politikai szervezetek kivételével – csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért, és azok megvalósításához pénzbeli vagy egyéb támogatás nyújtásával hozzájárul. A csatalakozókat alapítói jogok nem illetik meg.

Az Alapítvány szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti, aki az alapítvány elveit, céljait elfogadja.

Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által kijelölt 3 tagú Kuratórium, mely az Alapítvány legfőbb döntéshozó és ügyintéző szerve, amely minden kérdésben jogosult dönteni.

A kuratórium elnöke: Vörös Árpád

A kuratórium tagjai: Kis Ágnes, Turi András

A kuratórium tagjai az Alapítványi kuratóriumi tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

Az Alapítványra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI tv. vonatkozik.

A TÉBLÁB TÁNCMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY elérhetősége:

1181 Budapest, Szélmalom u. 33.

adószáma: 18696585-1-43

e-mail címe: alapitvány.teblab@gmail.com